KONCEPCJA W OPRACOWANIU Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

 

„Przedszkole jest miejscem dobrej, mądrej zabawy i otwiera dzieciom drogę do sukcesu”

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących aktach prawnych:

 • Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U ,Nr 168, poz. 1324)
 • Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr. 56 poz, 458)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)
 • Statut Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Koncepcja pracy Przedszkola

 • Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 • Opracowuje i wdraża system strategicznego zarządzania przedszkolem.
 • Zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy.

Cele ogólne

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej:

 • przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa
 • przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

2. Procesy zachodzące w przedszkolu

 • procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • w przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 • przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

4. Zarządzanie przedszkolem

 • zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

Cele szczegółowe:

 1. Współpraca z Rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań.
 2. Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dziecka.
 3. Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem.
 4. Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się.
 5. Nauka przez aktywne działanie.
 6. Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.
 7. Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu samodzielności i niezależności od dorosłych.
 8. Okazywanie sobie wzajemnej pomocy dziecko-dziecko, dziecko-dorosły.
 9. Baza przedszkola

Przedszkole Samorządowe w Braniewie zlokalizowane jest  w 2 wolno stojacych budynkach przy ul. Różanej 14 i Sucharskiego 19. Ich atutem są okazałe ogrody, wyposażone w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynki i przylegające do nich ogrody znajdują się na terenie ogrodzonym. W przedszkolu funkcjonuje 8 grup. Przywiązujemy wagę do estetycznego wystroju wnętrza pomieszczeń oraz otoczenia placówki. Siedem sal zajęć jest przestronnych, widnych, z węzłem sanitarnym, pomieszczeniem gospodarczym, magazynem leżaków, jedna sala mniejsza do której przydzielono oddzielnie sanitariat. Wszystkie sale wyposażone w potrzebne pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw, meble dostosowane do wieku dzieci. Przedszkole posiada sale rekreacyjne do ćwiczeń, zabaw rytmicznych, przedstawień. Dzieci mogą się bezpiecznie i spokojnie bawić w przestronnym ogrodzie przedszkolnym w otoczeniu zieleni. Przedszkolne kuchnie przygotowują smaczne, urozmaicone, zdrowe i zbilansowane posiłki.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka. Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki i wypracowanie strategii jej działania na miarę Twórczego Przedszkola XXI wieku.

Wizja placówki

 • Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.
 • Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.
 • Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.

Misja placówki

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem. Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia .

Kierunki rozwoju przedszkola

Pragnąc wzbudzić większe zainteresowanie naszą placówką wśród rodziców noszących się z zamiarem posyłania do nas swoich pociech, należy promować przedszkole w środowisku lokalnym, czynnie uczestniczyć w różnych konkursach i uroczystościach organizowanych na terenie miasta. Dobrej promocji sprzyjają również informacje o naszych działaniach umieszczane na stronie internetowej naszego przedszkola oraz w lokalnej prasie, organizowanie imprez otwartych. Dlatego w najbliższych latach należałoby zwrócić uwagę na rozwój organizacyjny w placówce. W tym zakresie przewidujemy zorganizowanie szkoleń, warsztatów i kursów dla nauczycieli. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do pozyskania przez nauczycieli nowych kompetencji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Model absolwenta

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,

wykazuje:

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego, zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • tolerancję wobec innych,
 • samodzielność,
 • odporność na stres,

posiada:

 • zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • podstawową wiedzę o świecie.

umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • posługiwać się zdobyczami techniki.

rozumie, zna, przestrzega

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia i postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

nie obawia się :

 • występować publicznie – reprezentować grupę , przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć.

KRYTERIA SUKCESU

Kryteria sukcesu to osiągnięcia dzieci po edukacji przedszkolnej, a mianowicie:

 • samodzielność w samoobsłudze
 • dobry kontakt z rówieśnikami i z osobą dorosłą, umiejętność współdziałania w zespole
 • zrównoważenie emocjonalne, zdyscyplinowanie
 • gotowość szkolna pod względem intelektualnym, psychofizycznym i społecznym ( kultura osobista, stosowanie form grzecznościowych, poprawne zachowanie się w miejscach publicznych).
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
 • Dziecko w naszym przedszkolu:
 • czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,
 • jest akceptowane takie, jakie jest,
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
 • jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje
 • nowe wyzwania,
  • uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego
  • siebie,
   • uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,
   • poznaje swoje prawa i obowiązki,
   • osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z
   • powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.
   •   Rodzice w naszym przedszkolu:
 • otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach
 • dziecka,
  • współpracują z nauczycielami,
  • otrzymują pomoc specjalistów,
  • wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,
  • aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,
  • są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu
  • placówką
  •  Nauczyciele w naszym przedszkolu
 • są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola,
 • dyspozycyjni i taktowni,
  • wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i
  • uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,
   • współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
   • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz
   • poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,
    • aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i
    • dokumentami placówki,
     • stosują nowoczesne metody pracy, realizują programy
     • dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,
      • doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe,
      • wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi
      • nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.
      • Kierownictwo placówki 
      • Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni DYREKTOR, który: sprawuje nadzór pedagogiczny, przewodniczy Radzie Pedagogicznej. Pełni rolę pracodawcy, organizuje pracę nauczycieli, inspiruje nauczycieli do działania, kieruje działalnością przedszkola
      • Współpraca z innymi przedszkolami, szkołami
 • przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,
 • zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,
 • uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych, badanie losów absolwentów.
 • Programy realizowane programy w naszym przedszkolu:
 • program podstawowy : „ Zanim będziesz uczniem” E. Tokarska, J. Kopała
 • program wychowawczy
 • program profilaktyczny
 • program adaptacyjny
 • Zdrowy przedszkolak- program autorski
 • Z matematyką za pan brat - program autorski

Zasady współpracy z Rodzicami, środowiskiem, instytucjami

Współpraca z Rodzicami

Rodzice w naszym przedszkolu to partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z Rodzicami wychowanków.

Cele to:

 • wszechstronny rozwój dziecka
 • dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
 • zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • wspieranie rodziców celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
 • przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych
 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację

Formy współpracy to:

 • zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców
 • zebrania grupowe
 • zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola
 • organizację i prowadzenie zajęć dni otwartych dla rodziców
 • konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica
 • prowadzenie kącika dla rodziców
 • organizację szkoleń i warsztatów dla rodziców
 • włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych
 • Współpraca ze środowiskiem i instytucjami:

Cele to:

 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci
 • satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci
 • urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
 • poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci
 • zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego

Współpracujemy z :

 • Urzędem Miasta
 • Komendą Powiatową Policji
 • Strażą Pożarną
 • Strażą Graniczną
 • Szkołą Podstawową SP3 i SP5
 • Placówkami przedszkolnymi w Braniewie
 • Miejską Biblioteką Publiczną
 • Braniewskim Centrum Kultury
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Placówkami i urzędami użyteczności publicznej ( tj. poczta itp.)

Zajęcia dodatkowe

 Zajęcia bezpłatne oferowane przez przedszkole to:

 • Gimnastyka profilaktyczno – usprawniająca
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Indywidualne konsultacje z psychologiem
 • Zajęcia umuzykalniająco- rytmiczne
 • Zajęcia taneczne

Rozwój bazy i infrastruktury przedszkola

W ramach realizowanego programu zaplanowano:

 • Doposażenie sal przedszkolnych w nowe meble, kąciki tematyczne
 • Doposażenie placu zabaw
 • Zadaszenie amfiteatru w ogrodzie przedszkolnym
 • Remont tarasów
 • Położenie kostki brukowej na chodniku prowadzącym na teren ogrodu przedszkolnego
 • Doposażenie kuchni
 • Wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia awaryjnego
 • Remont łazienek i szatni dla dzieci, korytarza oraz szatni nauczycieli

Ewaluacja koncepcji pracy i rozwoju przedszkola

Zbieranie danych:

 1.Bieżące obserwowanie realizacji zadań

 • Ustalenie stopnia zgodności realizacji zaplanowanych zadań
 • Doskonalenie realizowanego programu, wprowadzanie zmian
 • Po zakończeniu każdego roku realizacji programu
 • Sprawdzenie, które cele zostały osiągnięte
 • Zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania
 • Ocena stopnia zaangażowania pracowników w realizację programu
 • Po zakończeniu realizacji całego programu
 • Oszacowanie efektu działań programu, w jakim stopniu zostały osiągnięte zamierzone cele
 • Zebranie informacji do dalszego planowania pracy przedszkola
 • Ocena stopnia zaangażowania pracowników w realizację programu

Nauczycielki przedszkola w danym roku szkolnym gromadzą informację dotyczącą bieżącej realizacji zadań, a po ich zakończeniu przekazują informację zwrotną dyrektorowi. Ewaluację po zakończeniu każdego roku realizacji programu i ewaluację sumującą przeprowadza dyrektor, wyniki zostają przedstawione na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.